Keski-Suomen ja Jyväskylän energiatase 2012

Keski-Suomen Energiatoimisto on laatinut Keski-Suomen maakunnan ja Jyväskylän kaupungin energiataseet vuodelle 2012. Energiataseet kuvaavat alueen energiantuotannon, -lähteiden ja -käytön nykytilaa ja kehitystrendejä, sekä näiden rahallista arvoa ja hiilidioksidipäästöjä.

Keski-Suomen energiatase -esitys

Jyväskylän energiatase -esitys

Keski-Suomen energiatase 2012:

 • Keski-Suomen energian kokonaiskulutus 17,8 TWh
 • Kulutus laski noin 5 % vertailuvuodesta 2010. Energiankulutus on alhaisella tasolla aiempiin vuosiin nähden, etenkin teollisuuden energiankulutus on laskenut selvästi
 • Suurimmat energiankäyttäjät teollisuus (49 % kulutuksesta) ja rakennusten lämmitys (28 % kulutuksesta)
 • Kiinteät puupolttoaineet nousivat merkittävimmäksi energianlähteeksi 25 % osuudella
 • Paikallisten energialähteiden (mm. turve, puu, vesivoima) osuus 52 % maakunnan energiankulutuksesta, käyttö pieneni turpeen käytön laskusta johtuen
 • Uusiutuvien energialähteiden osuus ennätyslukemissa 42 % energianlähteistä ja 68 % omasta lämmön ja sähkön tuotannosta, käyttö nousi metsähakkeen vauhdittamana selvästi
 • Merkittävimmät tuontienergianlähteet alueen ulkopuolelta tuotu sähkö (24 % energialähteistä) ja öljy (23 %)
 • Keski-Suomen alueen energianhankinnan hiilidioksidipäästöt alenivat noin 15 % vuodesta 2010, johtuen pitkälti turpeen käytön voimakkaasta laskusta. Päästöt ovat alhaisimmillaan 2000-luvun aikana, heijastaen matalaa energiankulutuksen tasoa.
 • Keski-Suomen alueella käytettyjen energialähteiden rahallinen arvo oli noin 828 miljoonaa € (M€) vuonna 2012. Rahallisesti merkittävin energialähde ovat öljytuotteet. Niiden arvo oli 488 M€, josta 77 % muodostui liikenteen bensiinistä ja dieselistä
 • Suurimmat positiiviset aluetaloudelliset vaikutukset olivat turpeella ja metsähakkeella. Paikallisten polttoaineiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus laski selvästi turpeen käytön vähenemisen myötä, joskin metsähakkeen käytön lisäys kompensoi sitä hieman.

Jyväskylän energiatase 2012:

 • Jyväskylän alueen energiankulutus oli 4,7 TWh vuonna 2012
 • Kulutus laski noin 12 % vertailuvuodesta 2010. Etenkin teollisuuden energiankulutus on alhaisella tasolla 2000-luvun aiempiin vuosiin nähden.
 • Suurimmat energiankäyttäjät rakennusten lämmitys (52 % kulutuksesta) ja liikenne (20 % kulutuksesta)
 • Merkittävimmät energialähteet olivat turve (30 % energialähteistä), puupolttoaineet (27 %) ja öljy (27 %)
 • Turpeen käyttö laski peräti 40 % huippuvuodesta 2010
 • Paikallisten energialähteiden osuus 59 %, käyttö laski turpeen käytöstä laskusta johtuen
 • Uusiutuvien energialähteiden osuus ennätyslukemissa 29 % energialähteistä ja 41 % omasta lämmön ja sähkön tuotannosta, käyttö nousi metsähakkeen vauhdittamana selvästi
 • Jyväskylän alueen energianhankinnan hiilidioksidipäästöt laskivat 26 % vuodesta 2010, johtuen pitkälti turpeen käytön voimakkaasta vähenemisestä
 • Jyväskylän alueen energianhankinnan rahallinen arvo oli noin 239 miljoonaa euroa (M€) vuonna 2012. Rahallisesti merkittävin energialähde olivat öljytuotteet joiden arvo oli 158 M€. Öljytuotteiden arvosta 81 % koostui liikenteen bensiinistä ja dieselistä.