Keski-Suomen kehityskäytäväkuntien energiataseet 2010


Keski-Suomen Energiatoimisto laati Keski-Suomen liiton BalticClimate -hankkeen toimeksiannosta energiataseet Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehityskäytävän kuudelle kaupungille ja kunnalle.

Energiataseet laadittiin vuoden 2010 energiantuotanto- ja kulutustietojen perusteella. Vertailutietoina käytettiin viimeksi vuonna 2004 laadittuja kuntien energiataseita, vertailuissa otettiin huomioon myös tapahtuneet kuntaliitokset.

Tulokset antavat tietoa kuntien ja Keski-Suomen maakunnan päättäjille ja virkamiehille ilmasto- ja energiapoliittisien toimien pohjaksi. Lisäksi ne toimivat tietolähteenä ja valistuksena kuntien kansalaisille ja muille toimijoille, edistäen  tietoisuutta paikallisesta energiankäytöstä ja sen taloudellisista ja ympäristövaikutuksista.

Jyväskylä

Jämsä

Laukaa

Muurame

Uurainen

Äänekoski

Energiankulutus kasvanut

Energiankulutus ja energianhankinnasta aiheutuvat päästöt ovat kasvaneet kaikissa tarkastelluissa kunnissa, lukuun ottamatta Jämsän kaupunkia jonka alueella energiankulutus laski teollisuuden pienentyneen kulutuksen myötä. Keski-Suomen kunnista eniten energiaa käytetään Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Jämsässä ja Äänekoskella metsäteollisuus kuluttaa valtaosan energiasta, kun taas Jyväskylässä energiankulutus painottuu rakennusten lämmitykseen ja liikenteen polttoaineiden käyttöön. Myös tarkastelluissa energiankäytöltään pienemmissä kunnissa, eli Muuramessa, Laukaassa ja Uuraisilla, energiankulutus painottuu rakennusten lämmitykseen ja liikenteeseen.

Uusiutuvat energianlähteet lämmön- ja sähköntuotannossa lisääntyneet

Energialähteissä ollaan siirtymässä kohti paikallisten polttoaineiden ja uusiutuvan energian käyttöä lämmön- ja sähköntuotannossa, kun taas liikenteen fossiilisten polttoaineiden kulutus on nousussa kaikissa tarkastelluissa kunnissa. Eniten uusiutuvaa energiaa käytettiin Äänekoskella, jossa uusiutuvat energianlähteet kattoivat peräti 77 % kunnan alueen energian kokonaiskulutuksesta, johtuen pitkälti metsäteollisuuden puuperäisten polttoaineiden runsaasta käytöstä. Muissa kunnissa uusiutuvan energian osuus vaihteli välillä 10 - 25 % energian kokonaiskulutuksesta.

Päästöt pääasiassa tuontienergiasta, jolla myös suurin rahallinen arvo

Useimmissa kunnissa valtaosa hiilidioksidipäästöistä syntyy öljynkulutuksesta. Jyväskylässä eniten päästöjä syntyy turpeen energiakäytöstä ja Jämsässä alueen ulkopuolelta tuodusta sähköstä, johtuen teollisuuden suuresta sähkönkulutuksesta. Jokaisessa tarkastellussa kunnassa suurin osa energianhankinnan rahallisesta arvosta (72 - 94 %) syntyy alueen ulkopuolelta tuoduista energialähteistä, eli öljystä ja alueelle ostetusta sähköstä.