KESKI-SUOMEN ENERGIATASE 2008 JA TEOLLISUUDEN KULUTUKSEN KEHITYS VUONNA 2009

  • Keski-Suomen energiankulutus laski vuosina 2008 ja 2009, johtuen pitkälti teollisuuden energiankulutuksen laskusta.
  • Paikallisten energianlähteiden osuus maakunnan kokonaisenergiankulutuksesta oli 47 %
  • Uusiutuvien energialähteiden osuus oli kokonaisenergiankulutuksesta 37 % ja omasta energiantuotannosta 64 %
  • Öljyn kulutus laski selvästi mutta kattaa yhä 23 % maakunnan energiankulutuksesta
  • Maakunnan ulkopuolelta tuodun sähkön kulutus laski teollisuuden pienemmän energiantarpeen myötä jyrkästi, mutta kattaa yhä lähes 80 % maakunnan sähkönkulutuksesta ja 29 % kokonaisenergiankulutuksesta

Keski-Suomen Energiatoimisto on päivittänyt Keski-Suomen energiataseen vuoden 2008 tuotanto- ja kulutuslukemilla, ja tarkasteli samalla matalasuhdanteen vaikutusta maakunnan teollisuuden energiankulutuksen kehitykseen vuosina 2008 - 2009. Samalla arvioitiin myös energianhankinnan rahallista arvoa ja hiilidioksidipäästöjä.

Tiivistelmä Keski-Suomen Energiatase 2008

Tiivistelmä Teollisuuden kulutuksen kehitys 2009

Energiankulutus laski

Keski-Suomen energiankulutus vuonna 2008 oli 17,8 TWh, ja koko 2000-luvun ajan noususuunnassa ollut energiankulutus laski 4 % vuodesta 2006. Suurin energiankäyttäjä Keski-Suomessa oli teollisuus, jonka kulutus vuonna 2008 oli 9,7 TWh (55 % Keski-Suomen energian kulutuksesta) ja laski n. 5 % vuodesta 2006.Teollisuuden sähkön kulutus laski matalasuhdanteen vuoksi selvästi ja oli vuonna 2009 peräti 20 % vähemmän kuin vuonna 2006. Rakennusten lämmitykseen kulutettiin vuonna 2008 energiaa 4,3 TWh (24 % maakunnan energiankulutuksesta) ja kulutus laski n. 4 % vuodesta 2006. Tieliikenteen polttoaineiden kulutus kasvoi 5 % ja oli 2,6 TWh vuonna 2008 (14 % maakunnan energiankulutuksesta).

Paikalliset energianlähteet kasvussa

Paikallisten energianlähteiden osuus on kasvanut puupolttoaineiden käytön kasvun myötä tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Etenkin metsähakkeen käyttö on kasvanut viime vuosina ripeästi. Paikallisten energianlähteiden käyttö oli 8,3 TWh ja niiden osuus maakunnan kulutuksesta 47 % vuonna 2008 (vuonna 2006 osuus 46 %). Uusiutuvia energianlähteitä käytettiin 6,5 TWh, mikä on 37 % energian kokonaiskulutuksesta ja 64 % omasta energiantuotannosta (vuonna 2006 osuus kokonaiskulutuksesta 35 %). Merkittävin uusiutuvan energian lähde maakunnassa on puu. Kiinteät puupolttoaineet kattoivat energiankulutuksesta 22 % ja metsäteollisuuden jäteliemet mukaan luettuna puuperäiset polttoaineet kattoivat 35 % maakunnan energiankulutuksesta.

Öljyn kulutus yhä merkittävä

Öljyä kulutettiin maakunnassa lämmityksessä noin 4,1 TWh vuonna 2008 (laskua 9 % vuodesta 2006) ja n. 4,2 TWh vuonna 2009. Maakunnan öljyn käyttö kokonaisuudessaan on laskenut 2000-luvun aikana, mutta kattaa yhä 23 % Keski-Suomen energiankulutuksesta. Lämpö- ja voimalaitoksissa sekä kiinteistökohtaisessa lämmityksessä öljyn käyttöä on 2000-luvun aikana korvattu kotimaisilla polttoaineilla ja maalämmöllä, kun taas vaikeammin korvattavissa oleva tieliikenteen öljyn käyttö on kasvanut.

Maakunnan ulkopuolelta tuleva sähkö kattaa lähes 80 % kulutuksesta

Keski-Suomen sähkönkulutus on huomattavasti suurempi kuin oman tuotanto, mistä johtuen sähkön nettotuonti maakuntaan on suurta. Tuontisähköä käytettiin 5,1 TWh vuonna 2008 ja 4,5 TWh vuonna 2009. Vuosina 2008 ja 2009 tuontisähkön määrä väheni selvästi (-7 % ja -19 % vuodesta 2006) teollisuuden vähentyneen sähkön käytön myötä. Tuontisähkö kattaa lähes 80 % maakunnan sähkönkulutuksesta ja noin 29 % kokonaisenergiankulutuksesta, ja sen määrä riippuu pitkälti teollisuuden sähkönkulutuksesta.

Rakennusten lämmityksestä kaukolämmön osuus oli 47 %, öljylämmityksen osuus 21 %, sähkölämmityksen osuus 17 %, puulämmityksen (pelletti ja polttopuu) 15 % ja maalämmön noin 1 %. Maalämmön käyttö kasvoi voimakkaasti (17 %) ja kaukolämpö, puulämmitys, ja sähkölämmitys lisääntyivät hieman, kun taas öljylämmityksen osuus laski.

Energianhankinnan rahalliset arvot ja päästöt

Keski-Suomen energianhankinnan rahallinen arvo vuonna 2008 oli 720 miljoonaa € (polttoaineiden ja tuontisähkön 2008 hinnat, ei alv.). Energianhankinnan rahallisesta arvosta 85 % tulee tuontisähkön ja öljyn hankinnasta. Keski-Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 2,59 Mt CO2 vuonna 2006. Suurin osa päästöistä (97 %) aiheutui tuontisähköstä, öljystä ja turpeesta. Päästöt laskivat 18 % vuodesta 2006, mikä johtuu turpeen, öljyn ja tuontisähkön käytön laskusta sekä tuontisähkön kansallisen päästökertoimen pienenemisestä. Keskimääräinen energianhankinnan päästökerroin oli 146 kgCO2/MWh vuonna (vuonna 2006 kerroin 170 kgCO2/MWh). Vastaavasti koko Suomen energianhankinnan päästökerroin vuonna 2008 oli 136 kgCO2/MWh.

Lisätietoja

Keski-Suomen Energiatoimisto: Lauri Penttinen, lauri.penttinen@gmail.com, www.kesto.fi