Keski-Suomen energiatase 2006

Keski-Suomen Energiatoimisto päivitti keväällä 2008 Keski-Suomen energiataseen vuoden 2006 kulutustiedoilla. Aikaisempi tase oli laadittu vuoden 2004 tiedoilla. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Osaamiskeskusohjelma/Jyväskylä Innovation Oy ja Keski-Suomen Bioenergiasta Elinvoimaa -klusteriohjelma.

Keski-Suomen energiatase powerpoint-esitys

Keski-Suomen energiankulutus vuonna 2006 oli 19,4 TWh, energiankulutus kasvoi 4 % vuodesta 2004 ja 9 % vuodesta 1998. Paikalliset energianlähteet kattoivat 9,3 TWh (48 %) kulutuksesta ja uusiutuvat energianlähteet 7,2 TWh (37 %). Kiinteät puupolttoaineet kattoivat energiankulutuksesta 21 % ja metsäteollisuuden jäteliemet mukaan luettuna puuperäiset polttoaineet kattoivat 34 % maakunnan energiankulutuksesta.

Paikallisten energianlähteiden käyttö kasvoi 4 % ja (IPCC:n määritelmien mukaisten) uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 % vuodesta 2004. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö kasvoi 4,3 % ja jäteliemien käyttö 9 %. Vesivoiman tuotanto laski 30 % ja kierrätyspolttoaineiden käyttö laski peräti 96 %. Kierrätyspolttoaineiden käyttö romahti vuonna 2005 EU:n jätteenpolttodirektiiviin perustuvan uuden jätteenpolttoasetuksen takia.

Öljyä kulutettiin 4,5 TWh (23 % energiankulutuksesta) ja tuontisähköä 5,5 TWh (28 % energiankulutuksesta, 80 % sähkönkulutuksesta). Kivihiilen osuus energiankulutuksesta on nykyisellään hyvin pieni, vain 0,057 TWh (0,3 %).

Öljyn kulutus kasvoi 1 % vuodesta 2004. Liikenteen polttoaineista bensiinin kulutus kasvoi 2 % ja dieselin 6 %. Kevyen polttoöljyn käyttö laski 10 % ja raskaan polttoöljyn käyttö kasvoi 9 %. Sähkön tuonti kasvoi 6,8 % vuodesta 2004. Tuontisähkön lisääntymiseen vaikutti sähkön kulutuksen nopea 5 %:n kasvu, kun taas samaan aikaan maakunnan oman sähköntuotanto  vähentyi.

Suurin energiankäyttäjä Keski-Suomessa oli teollisuus, jonka kulutus oli 10,8 TWh (56 % Keski-Suomen energiankulutuksesta).  Teollisuuden energiankulutus kasvoi vuodesta 2004 n. 5 %. Teollisuuden prosessilämmön kulutus kasvoi 5,3 % ja sähkön kulutus 3 %

Rakennusten lämmitykseen käytetty energia ei lämpimästä säästä johtuen juurikaan kasvanut ja oli 4,8 TWh. Kaukolämmön tuotanto kasvoi 3 % vuodesta 2004 ja kattoi nyt 42 % (1,99 TWh) rakennusten lämmitykseen käytetystä energiasta . Puulämmitys kasvoi 3 % ja sen osuus oli 17 % lämmityksestä. Maalämpö kasvoi voimakkaasti (51 %), mutta sen osuus oli yhä vain 1 % rakennusten lämmityksestä.  Sähkölämmitys lisääntyi n. 7 % ja sen osuus lämmityksestä oli n. 16 %, kun taas öljylämmitys laski hieman ja oli 24 % rakennusten lämmityksestä. 

Keski-Suomen energianhankinnan rahallinen arvo vuonna 2006 oli 654 miljoonaa € (polttoaineiden ja tuontisähkön nimellishinnat, ei alv.). Tästä 85 % tuli tuontisähkön ja öljyn hankinnasta.

Keski-Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 3,1 Mt CO2 vuonna 2006, päästöt kasvoivat 5 % vuodesta 2004. Suurimmat päästöt aiheutuivat öljyn käytöstä (1,2 Mt CO2) ja tuontisähköstä (1,1 Mt CO2, käytetty kerroin 200 kgCO2/MWh).